post

وات هوایی، اندازه گیری های جدید توان صوت

توان صوت، مقدار کلی صوت تابیده شده از منبع، نظیر اسپیکر می باشد و اغلب برای توصیف بازده صوتی محصولات فنی استفاده می شود. این تعریف، آن را از محیط و فاصله تا منبع مستقل می سازد اما در واقع توان صوت می تواند تنها از اندازه گیری دیگر نظیر فشار صوت در موقعیت خاص تعیین شود. این تعریف غالباً موجب روش های اجرایی مختلف در تعیین توان صوت منبع خاص می شود که نتایج مختلف تولید می کند و به عدم قطعیت های تا سطح چندین دِسی بِل منجر می شود. که مقایسه الزامات قانونی تعریف شده را برای محافظت نویز با نتایج اندازه گیری در میدان غیرممکن می سازد.

این پروژه، اندازه گیری های غیر قابل ردیابی توان صوت را برقرار می سازد و استاندارد اولیه ای برای تحقق یکای وات در صوت هوایی با عدم قطعیت موردنظر نیم دسی بل را توسعه می دهد. همچنین منابع توان صوت اولیه را که از آن یکای وات می تواند به کاربران منتشر شود را توسعه می دهد.