IMG_3725

آزمایشگاه با در اختیار داشتن تجهیزات مرجع، وزنه‌های مرجع کلاس‌های E2, F1, F2,M1و همچنین ترازوها با دقت 0.01mg, 0.1 mg, 0.001 g, 0.01 gو پرسنل مجرب و کارآزموده قادر به کالیبراسیون موارد گفته شده در جدول بالا می‌باشد.IMG_3640new2new3new4

هرچند در فیزیک مقدار مقاومت یا مقدار اینرسی هر ماده در برابر نیروی وارد بر آن را جرم ماده می‌گویند ولی در کاربردهای صنعتی مقدار ماده هر جسمی را جرم آن ماده می‌گویند. جرم اجسام با وسیله توزین و وزنه اندازه گیری می‌شود. رعایت موارد مؤثر در توزین صحیح، روش‌های اندازه گیری، مفاهیم مرتبط با جرم که رعایت آنها در اندازه گیری صحیح جرم ضروری است باید در نظر گرفته شود.
نکات مهم در عملیات توزین:وسیله توزین در هنگام کار باید به گونه‌ای در محل توزین مستقر شده باشد که محیط اطراف کمترین اثر را بروی عملیات توزین داشته باشد. در زیر شرایط مورد نیاز برای بهره برداری صحیح از وسیله در هنگام توزین یادآوری می شود:

1-     وسیله توزین نباید در معرض جریان هوایی که از هواساز، دستگاه تهویه، درهای باز به وجود می‌آید، قرار داشته باشد.

2-     وسیله توزین نباید در معرض ارتعاش قرار داشته باشد.

3-     وسیله توزین نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار داشته باشد.

4-     وسیله توزین نباید در معرض رفت و آمد افراد باشد.

5-     وسیله توزین باید بر روی سکو یانیروی تراز شده قرار داشته باشد.

IMG_3730new6

روش‌های اندازه گیری جرم:-    اندازه گیری جرم به روش خواندن مستقیم –در این روش فرض می‌کنیم قبل از گذاشتن برروی وسیله توزین، مقدار نمایشی آن به جای صفر، Z1باشد،  بار را بر روی دستگاه گذاشته و مقدار آن خوانده می‌شود. وسیله توزین مقدار miرا برای بار تحت اندازه گیری نشان می‌دهد. اگر پس از برداشتن بار از روی وسیله، مقدار آن به جای صفر برابر با z2نشان داده شود، مقدار نهایی جرم تحت اندازه گیری از رابطه زیر به دست می‌آید:وقتی که درستی زیادی از اندازه گیری نیاز نباشد، این روش اندازه گیری مناسب خواهد بود.-  اندازه گیری جرم به روش تفاضلی- این روش در توزین های با درستی کم در عملیات شیمی آنالیتیک در موقعیت‌های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش ظرفی به جرم m1به روی کفه ترازو قرار داده می‌شود. سپس ماده تحت اندازه گیری به ظرف اضافه می‌شود. عدد نمایشی داده شده توسط ترازو خوانده شده و مقدار m2به دست می‌آید. اختلاف بین این دو مقدار به عنوان مقدار جرم ماده مورد نظر محاسبه می‌شود. سپس جرم ماده تحت اندازه گیری از رابطه زیر به دست می‌آید:انجام عملیات صفر کردن دستگاه توزین هنگامی که ظرف خالی بر روی آن است، معادل اندازه گیری به روش تفاضلی است. در این حالت مقدار جرم ظرف صفر است.- اندازه گیری جرم به روش جانشینی- در این روش برای تعیین مقدار جرم جسمی از وسیله توزین همراه با وزنه استفاده می‌شود. به دلیل استفاده از وزنه، از این روش کمتر برای توزین‌های عادی استفاده می‌شود بلکه بیشتر برای کالیبره کردن وزنه ها به کار برده می‌شود. در این روش وزنه به کار رفته باید کالیبره شده باشد تا مورد استفاده قرار گیرد ولی در این روش کالیبره بودن وسیله توزین الزامی نیست.
این روش برای تعیین مقدار جرم ماده ای روش خیلی دقیقی محسوب می‌شود.روش جانشینی سه حالت دارد:حالت اول   ترتیب   ABBAحالت دوم   ترتیب  ABAحالت سوم      AB1………..BnA

نام تجهیز گستره مواد کالیبره شوندهکلاس/رده کالیبراسیون بر اساس استاندارد
وزنه ها 1mg to 5000g10kg, 20kg Class F1, F2,M1, M2, M3 ISIRI 7085
ترازو و باسکول up to 300kg Class I, II, III ISIRI 6589OIML R76

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *